Your Webpage Title
 
 

codecode

 
 

Yleiset matkapakettiehdot

Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin.

1. Soveltamisala
1.1. Yleiset matkapakettiehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntia kestäviin tai yöpymisen sisältäviin matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1) kuljetus, 2) majoitus, 3) auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassa mainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4) muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim. perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä.
1.2. Lisäehdot Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.
1.3. Erityisehdot Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa. Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta
2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit). Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaan tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjä täyttää kyseiset velvoitteet. Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan. Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään. Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4. mukaisesti. 
2.2. Sopimuksen sisältö Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksen tekemistä kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot, vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaa koskevat lain www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901 ja asetuksen www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180181 edellyttämät tiedot.
2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistä annettava matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika. Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.
2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettava tiedot kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustaja vastaa itse. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla. 
2.5. Avustamisvelvollisuus Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 10.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa. Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia. 4 Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai -välittäjään.
2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu
2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.
2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.
2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2. kohdissa mainittuja määräyksiä.
2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.
2.6.5. Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle ja vastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tälle matkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen jokaiselle matkustajalle. Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.
2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan, matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen tai matkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta ilmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.
2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/tai kustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketin palveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuin matkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiin sisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättä jättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeuden rajoittumiseen tai menettämiseen.

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen
3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.
3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muut matkaan liittyvät asiakirjat.

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:
4.1. a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.
4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.
4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.
4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista
5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminen esteelliseksi, tai b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. 6 Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta - yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla - yli 12 tunnilla 2-6 vrk kestävillä matkoilla - alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.
5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.
5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.
5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3.
5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä. Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.

6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana
6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1.b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.
6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.
6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.
6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.
6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16. 7

7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle
7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.
7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

8. Hinnanmuutokset
8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla: a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.
8.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee. Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.
8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.
8.4. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1. a-c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen
9.1. Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä.
9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu kohdassa 5.1.
9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.
9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.
9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään: 1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää; 2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään; 3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää. Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen.

10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka
10.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään: 1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää; 2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään; 3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää. b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
10.2. Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.
10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

11. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus
Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

12. Virhe ja virheilmoitus
12. 1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.
12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee vähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.
12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain.
12.4. Virheilmoitus Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista. Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

13. Virheen korjaus
13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheen korjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja sen merkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudet korjata virhe. Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15. mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16. mukaiseen vahingonkorvaukseen.
13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaan suorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo. Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustaja voi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista. 10 Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä matkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat. Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaista kieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16. mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

14. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana
Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikana suorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketin jatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä koskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkan lähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla. Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainen hinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapaketti on laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainen paketti. Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun tai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Jos matkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä tai jos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen siinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Jos matkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimusta vastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajalle lisäkustannuksia. Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteita kieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen.

15. Hinnanalennus
Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta. Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä.

16. Vahingonkorvaus
16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä. Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että 1) virhe johtuu matkustajasta; 2) virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä; 3) virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista tilanteista.
16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksi mainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää virhettä.
16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle. 11
16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.
16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004), matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).
16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.
16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä.
16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa matkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3.
16.9. Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet) Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.
16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitun mukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksien mukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksesta aiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, ellei kuljetusyhtiö tätä tee. Jos matkustajalla on paluukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan oikeus majoitukseen pidemmältä ajalta, sovelletaan tätä lain säädäntöä.
Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksen viivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa vedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla. Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaana olevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle on ilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilön erityistarpeesta huolenpitoon.

17. Varausvirheet
Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässä varausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta tai varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä. Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista. 12 Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hän antaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisen matkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myös normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansa asiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niin pian kuin mahdollista. Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa ja tästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensa voidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaa vahingonkorvausta.

18. Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen
Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle.

19. Korvausvaatimukset
19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12.
19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

20. Riita-asiat
Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan www.kuluttajaneuvonta.fi. Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 


Aventours:  lisä- ja erityisehdot 

Aventoursin lisä- ja erityisehdot, jotka koskevat 1.11.2021 alkaen tehtyjä varauksia. 
 
Asiakkaan tekemät peruutukset ja muutokset 
Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö. Muilta osin Aventours noudattaa yleisten matkapakettiehtojen peruutus- ja muutoskuluja. Tämä ei koske reittilennoilla tehtäviä matkapaketteja, joihin sovelletaan lentoyhtiön omia muutos- ja peruutusehtoja. Reittilennoilla noudatetaan kaupunkilomien matkaehtoja. 
 
Tilauslennoilla asiakas saa muuttaa yhden kerran ilman toimistokuluja lomakohdetta, hotellia tai lähtöpäivää Aventours lomavalikoiman täysihintaiseen, saman kauden matkaan. Muutokset tulee tehdä 45 vrk ennen alkuperäisen matkan lähtöpäivää. 
Kun lähtöön on alle 45 vuorokautta ja asiakas peruu matkan ilman erityistä syytä, ovat peruutuskulut aina vähintään varausmaksun verran. 
 
Tilauslennoilla lisämaksu nimenmuutoksesta on 50 €/hlö. Nimenmuutos on mahdollista tehdä viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua huomioon ottaen Aventoursin asiakaspalvelun aukioloajat. Tämä ei koske reittilennoilla tehtäviä lomapaketteja. Näihin sovelletaan lentoyhtiön omia muutos- ja peruutusehtoja.   
Asiakkaan halutessa muuttaa lähtöpäivää, lomakohdetta tai hotellia myöhemmin kuin 45 vrk ennen matkalle lähtöä, käsitellään muutos yleisten matkapakettiehtojen mukaisesti aiemman matkan peruutuksena ja uuden tilauksena. 
 
Peruutuspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin Aventours on saanut tiedon peruutuksesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa Aventoursille viimeistään 3 vrk ennen lähtöä huomioon ottaen Aventoursin asiakaspalvelun aukioloajat. Sairaustapauksissa juuri ennen lähtöä asiakaspalvelun ollessa suljettu, tulee matkan peruuntumisesta ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen myynti@aventours.fi 
Mikäli asiakas ei käytä menolentoa kohteeseen, tulee hänen tarkistaa Aventoursin asiakaspalvelusta tässä tapauksessa majoitus- ja paluulentovarauksen voimassaolo. 
 
Jos asiakas peruuttaa matkan, jossa hotelli on tilattu asiakkaan pyynnöstä Aventoursin sopimuskiintiön ulkopuolelta, pidättää Aventours erityisehdoilla oikeuden veloittaa peruutuksen syystä riippumatta matkan peruuntumisesta aiheutuneet todelliset hotellin veloittamat kulut, kun nämä ylittävät Yleisissä matkapakettiehdoissa mainitut peruutuskulut. 
 
Huomioithan, että lentoyhtiön kautta ostetuista lisäpalveluista ei palauteta yleensä rahoja takaisin, mikäli asiakas muuttaa matkaansa. Lisäpalvelut tulee ostaa uudestaan lentoyhtiön kautta uudelle matkalle.  
   
Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus 
Aventoursilla on oikeus peruuttaa matka tai matkasarja vähäisen osanottajamäärän vuoksi, mikäli varausten määrä on vähemmän kuin 75% matkanjärjestäjän käytettävissä olevista paikoista peruutushetkellä. Peruutuksesta ilmoitetaan yleisten matkapakettiehtojen (10.1.a) mukaan. 

Alennukset 
Hinnan alennukset ja tarjoushinnat 
Tarjoushintoja ja muita alennettuja hintoja ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai alennuksiin, mikäli tarjouksessa/alennuksessa ei toisin mainita. Varausta kohden voi hyödyntää yhden alennuksen. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista. 

Lapsialennukset 
Lapsesta, joka matkan päättyessä on alle 2-vuotias, veloitetaan tilauslennolla alk. 50 €. Lapsi matkustaa lentokoneessa vanhempiensa sylissä, eikä hänelle varata omaa lento-, lentokenttäkuljetus- tai hotellipaikkaa. 2–11-vuotiaat lapset sekä 12–17-vuotiaat nuoret voivat saada matkan perushinnasta alennusta yöpyessään lisävuoteella. Mahdollisen alennuksen suuruus vaihtelee ja matkojen hinnat riippuvat lähtöpäivästä, kohteesta ja hotellista.    

Joissakin hotelleissa lisävuoteelle voidaan majoittaa vain alle 12-vuotias. Vuoteiden ja lisävuoteiden tyyppi, koko, määrä ja saatavuus sekä mahdolliset ikärajoitukset kussakin huoneessa/huoneistossa selviävät matkan myyjältä. Lapsialennusta ei saa samanaikaisesti muiden alennusten kanssa. Lapsi-/nuorisoalennuksen edellytyksenä on, että lapsi/nuori majoittautuu samaan huoneeseen/huoneistoon lisävuoteelle vähintään 2–4 täyden hinnan maksavan aikuisen kanssa. Hintoihin lisätään mahdolliset lisämaksut kuten mm. kuljetukset kohteessa, hotellikohtaiset lisämaksut: ateriat, parveke/terassi, merinäköala. 

Lisävuodealennus 
Jotta lisävuodealennus voidaan myöntää, tulee huoneen/huoneiston kaikki normaalit vuoteet olla täynnä ja kaikki niihin majoittuvat matkustajat maksaneet aikuisen täyden hinnan. Lisävuoteelle majoittuville myönnetään tällöin lisävuodealennus, joka lasketaan normaalihintaisesta matkasta. Muita alennuksia ei myönnetä samanaikaisesti. 

Sairastapaukset juuri ennen lähtöä 
Ennen matkan alkua tapahtuvasta viime hetken peruutuksesta tulee ilmoittaa viivytyksettä Aventoursille. Asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella ilmoitus tulee tehdä viipymättä sähköpostitse osoitteeseen myynti@aventours.fi  

Henkilötietojen käyttötarkoitus 
Aventours pidättää oikeuden käsitellä lainsäädännön sallimin tavoin asiakkaan henkilötietoja varattuun matkaan liittyviin palveluihin ja tuotteisiin, sekä niiden markkinointiin. Tietoja voidaan luovuttaa myös tarpeen vaatiessa Aventoursin yhteistyökumppaneille näihin tuotteisiin ja palveluihin liittyen. 

Huomautukset ja reklamaatiot 
Asiakkaan tulee tehdä mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot oppaalle tai paikalliselle yhteistyökumppanille kohteessa, jotta asiaan saataisiin tyydyttävä ratkaisu jo matkakohteessa. Asiakkaan tulee olla yhteydessä matkalipussa löytyvään palvelupuhelinnumeroon. Emme voi käsitellä valituksia kotiinpaluun jälkeen, jollei niistä ole ilmoitettu oppaalle/paikalliselle yhteistyökumppanille. Reklamaatiot tulee tehdä aina kirjallisesti Aventoursille. 

Aventours  
Asiakaspalautteet 
Äyritie 12 A, 01510 Vantaa
 
 
Matkustajan vastuut ja velvollisuudet 
Ainoastaan Aventoursilla ja sen valtuuttamilla matkatoimistoilla on oikeus välittää Aventoursin matkoja. 
 
Asiakas on velvollinen tarkistamaan matkavahvistuksen ja lentolipun niin, että siinä olevat tiedot ovat oikein ja sovitun mukaiset. Mikäli asiakas havaitsee puutteita tai virheitä, tulee niistä ilmoittaa välittömästi Aventoursille tai matkan myyneelle matkatoimistolle. Matkustaja on myös velvollinen ilmoittamaan omien yhteystietojensa muuttumisesta sekä pitää huoli, että hänellä on matkavakuutus. 
 
Alle 18-vuotiaan matkustajan tulee toimittaa Aventoursille huoltajan suostumus, mikäli matkustaa ilman huoltajaa. 
 
Asiakkaan tulee ennen uuden matkan varaamista peruttaa aiemmin samalle ajankohdalle varaamansa matka. Mikäli asiakas ei noudata tätä velvollisuutta, on Aventoursin oikeus peruuttaa kyseiset aiemmat varaukset ilman erillistä ilmoitusta.  
 
Pelkät lennot ostaneen asiakkaan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle tarkat yhteystietonsa matkan aikana. Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa välittömästi matkanjärjestäjälle. Asiakas on velvollinen olemaan yhteydessä matkanjärjestäjän edustajaan vähintään vuorokautta ennen lentoa ja tarkistamaan mahdolliset aikataulumuutokset paluulentoa varten. Edellä mainittu koskee myös asiakkaita, jotka eivät käytä lainkaan varaamaansa majoitusta tai käyttää sitä vain osan lomastaan.  
 
Mikäli asiakas ei matkalle lähdettäessä ilmoittaudu lentoasemalla lentolipussa ilmoitettuna aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus myydä matka uudelleen. 
 
Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnan alennusta käyttämättä jättämistään palveluista. 
 
Asiakas, joka ei ole Suomen kansalainen, on itse velvoitettu tarkistamaan varaamansa matkakohteen passi- ja viisumimääräykset ja järjestämään itselleen tarvittavat asiakirjat. 
Lentoyhtiöiden säännöt saattavat poiketa liittyen raskaana olevan matkustamiseen. Useimmat lentoyhtiöt rajoittavat matkustamista, mikäli raskaus on edennyt 28. raskausviikolle. Matkustajan tulee ennen matkalle lähtöä tarkistaa lentoyhtiötä koskevat säännöt. Lentoyhtiö voi vaatia englanninkielisen raskaustodistuksen. 

Määrittelemätön matka 
Majoitus voi sijaita missä vain, myös ilmoitetun matkakohteen ulkopuolella. Hotelli ei välttämättä kuulu Aventoursin tavalliseen hotellivalikoimaan. Määrittelemättömällä matkalla matkustava asiakas saatetaan matkan aikana siirtää toiseen majoituspaikkaan. Toisinaan majoitusta voi joutua vaihtamaan useammin kuin kerran. Huoneessa on oma wc ja kylpyamme/suihku. Hintaan ei sisälly aterioita. Määrittelemättömällä matkalla on rajoitetut opaspalvelut. Mikäli asiakas varaa useamman huoneen määrittelemättömällä majoituksella, tulee saman hotellin vahvistamisesta lisämaksu. Asiakkaan tulee olla tässä tapauksessa yhteydessä Aventoursin asiakaspalveluun matkan varauksen jälkeen. 

Maksuehdot tilauslennoilla 
Jos matka varataan vähintään 42 vrk ennen matkalle lähtöä: 
•  Varausmaksu 200 €/henkilö (kaukomatkat 300 €/hlö) tulee maksaa 7 vuorokauden sisällä varauspäivästä. Osassa talvikauden matkoja varausmaksu on 300 €/henkilö. 
loppumaksu tulee maksaa viimeistään 42 vrk ennen matkalle lähtöä. 
•  Mikäli matka varataan alle 42 vrk ennen matkalle lähtöä, tulee koko matkan hinta maksaa heti varauksen yhteydessä, joko luottokortilla tai verkkomaksuna. 
  
Maksutavat tilauslennoilla 
Maksun voi suorittaa Aventoursin internetsivuilla luottokortilla Visa, Mastercard ja MobilePay.
Asiakas voi myös halutessaan maksaa matkan pankkisiirrolla Aventoursin pankkitilille FI62 5680 0020 5700 46

Matkan hintaan sisältyy 
•  edestakainen lento tilausvahvistuksessa mainitulta lentoasemalta lentokohteeseen sekä mahdolliset lentokenttäverot 
•  majoitus ja mahdolliset ateriat tilausvahvistuksen mukaisesti ilmoitettujen
•  tietojen mukaiset opaspalvelut kohteessa sähköpostitse lähetettävät matkaliput 

Matkan perushinta edellyttää, että huoneeseen/huoneistoon majoittuu useampi kuin yksi henkilö. Mikäli matkustajien määrä jää vajaaksi huoneeseen/huoneistoon majoittautuvalta peritään Aventoursin ilmoittama/esitteessä mainittu lisämaksu. 

Matkan hintaan ei sisälly 
•  passi- ja viisumikulut (ellei toisin mainita) 
•  rokotuskulut 
•  matkavakuutus 
•  lentokenttäkuljetukset (varattavissa lisämaksusta) 
•  juoma- ja palvelurahat kohteessa 
•  postitse lähetettävä tilausvahvistus/matkalippu 
•  liittymäkuljetukset kotimaassa 
•  retket ja muut maksulliset lisäpalvelut kohteessa 
•  mahdolliset kohdemaan pakolliset hotelli- tai kaupunkiverot, jotka asiakkaan tulee maksaa suoraan hotellille 
•  ruumaan menevä matkatavara (lisämaksullinen osassa lentoyhtiöistä) 
•  palvelumaksu erikseen räätälöitävistä palveluista asiakkaan pyynnöstä 

Matkan tilaushetkellä voimassa oleva hinta on asiakasta sitova. Aventoursilla on oikeus tehdä erilaisia hintatarjouksia ja alentaa matkojen hintoja. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja matkoja.  
 
Aventours pidättää oikeuden hintojen ja alennusten korjauksiin sekä muutoksiin. 
►   Käytämme matkoissamme dynaamista hinnoittelua, jonka mukaan hinta määräytyy hotellien ja lentojen saatavuudesta varaushetkellä.
►   Pidätämme oikeuden peruuttaa varaus, mikäli hinnoittelussa on tapahtunut meistä johtumaton tekninen virhe.
►   Aventours on oikeus antaa asiakkaalleen paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Aventoursilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja lisäpalveluita. 

Maksulliset lisäpalvelut 
►   Asiakkaalla on tietyissä hotelleissa mahdollisuus ostaa lisämaksusta esim. parveke/terassi, merinäköala, yhden hengen huone. 
►   Asiakkaalla on tietyissä kohteissa mahdollisuus ostaa Aventoursin kautta lentokenttäkuljetukset ennakkoon. Mikäli asiakas haluaa perua lentokenttäkuljetukset, tulee hänen tarkistaa mahdolliset peruutuskulut Aventoursin asiakaspalvelusta.   
►   Lentoyhtiön kautta ostetuista lisäpalveluista ei palauteta yleensä rahoja takaisin, mikäli asiakas muuttaa matkaansa. Lisäpalvelut tulee ostaa uudestaan lentoyhtiön kautta uudelle matkalle. 

Ryhmät
Ryhmäksi katsotaan seurue, johon kuuluu vähintään 10 täyden hinnan maksavaa matkustajaa yhtenäisin matkajärjestelyin. Ryhmien maksuehdot sovitaan kullekin ryhmälle erikseen.
Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen
Jos matkustajalle on myönnetty korvausta tai alennusta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on
vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä korvauksesta. Matkustaja on siis velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä Aventoursille.
 


Erityisehdot Omatoimiset lento+hotelli –paketit 

 
Aventoursin reittilennoilla tapahtuvien matkojen erityisehdot, jotka on päivitetty 1.11.2021. Aventoursin  lento+hotelli matkapaketteihin sovelletaan Yleisten matkapakettiehtojen lisäksi alla olevia erityisehtoja. 

Aventoursin lento + hotelli matkapaketit ovat aina omatoimimatkoja, jotka toteutetaan reittilennoilla  
Peruutus- ja muutoskulut määräytyvät valitun lentoyhtiön ja hotellin varaus- ja myyntiehtojen mukaisesti. Aventours noudattaa lentoyhtiöiden omia peruutus- ja muutosehtoja, jotka eivät yleensä salli kuluttomia muutoksia tai peruutuksia. Lisäksi Aventours pidättää muutos- ja peruutustapauksissa omat toimistokulut. Mikäli asiakas tarvitsee tarkat lentoyhtiökohtaiset peruutus- ja muutosehdot ennen ostopäätöstä, hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Aventoursin asiakaspalveluun. 
 
1.1. Matkan varaaminen ja sopimuksen syntyminen 
Matkustajan vastuulla on tarkistaa varaustietojen oikeellisuus. Erityisen tärkeää on, että nimitiedot ovat passiin painetussa muodossa. Jos matkustajan saamassa varausvahvistuksessa olevissa tiedoissa on virheitä, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Aventoursiin. Matkustajan tulee myös ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään, mikäli varausprosessi internetistä varattaessa keskeytyy. Mikäli matkan varaaja antaa nimet tai muut tiedot virheellisesti, Aventours ei vastaa mahdollisista seurauksista. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä maksu on maksettu. Suorittamalla maksun matkustaja hyväksyy samalla nämä erityisehdot. Varauksen tekijän tulee olla vähintään 18-vuotias. Matkustajan tulee huolehtia, että hänellä on matkavakuutus.  
 
1.2. Matkan maksaminen 
Matka on maksettava Aventoursille varausvaiheessa. Mikäli matkustaja ei maksa matkanjärjestäjän määräämää maksua määräaikaan mennessä, pidättää Aventours oikeuden peruuttaa varauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta. 
 
1.3. Hinnat 
Reittilennoilla tehtävien matkojen hinnat perustuvat matkan varausvaiheessa voimassa oleviin lentohintoihin, veroihin ja valuuttakursseihin. Mikäli niissä tapahtuu muutoksia ennen lipun/matkadokumentin kirjoitusta, muuttuu vastaavasti myös matkan hinta. Lentolippuihin kirjoitettavat pakolliset verot ja matkustajamaksut sisältyvät hintaan. Asiakkaan tulee itse maksaa käteisellä paikan päällä paikalliselle viranomaiselle lentokenttäverot, mikäli ne on maksettava käteisellä kohdelentokentällä. Lisäksi joissakin kohteissa maksettavaksi tulee kaupunkivero, minkä asiakas maksaa paikan päällä hotellissa. Lentohinnat perustuvat alimpien varausluokkien hintoihin, jotka ovat voimassa vain rajoitetusti tietyin ennakko-ostoehdoin. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on eritelty hintaan kuuluvaksi varausvahvistuksessa. Mies- tai naispaikkoja yksinmatkustaville ei myydä erikseen. Niiden, jotka haluavat yhden hengen huoneen, on varattava sellainen lisämaksua vastaan. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. 
 
Lapsialennukset 
Sylilapseksi katsotaan alle 2-vuotias lapsi. Sylilapsi ei ole oikeutettu omaan istumapaikkaan. Häneltä veloitetaan lentoyhtiön määräämä sylilapsihinta. Aventoursin hinnoissa ei ole eritelty lapsialennuksia vaan ne sisältyvät kokonaishintaan.  
 
1.4. Muutokset ja peruutukset 
Aventoursin lento + hotelli lomapaketit ovat aina omatoimimatkoja, jotka toteutetaan reittilennoilla. Peruutus- ja muutoskulut määräytyvät valitun lentoyhtiön ja hotellin varaus- ja myyntiehtojen mukaisesti.  

Aventours noudattaa lentoyhtiöiden omia peruutus- ja muutosehtoja, jotka eivät yleensä salli mitään muutoksia. Suurin osa muutoksista käsitellään peruutuksina ja uuden varauksen tekemisenä. Lisäksi Aventours pidättää muutos- ja peruutustapauksissa omat toimistokulut. Muutoksia koskevat muutoskulut, jotka ovat lentoyhtiökohtaisia ja kuuluvat asiakkaan maksettavaksi. Aventours avustaa muutosten tekemisessä. Mikäli asiakas tarvitsee tarkat lentoyhtiökohtaiset peruutus- ja muutosehdot ennen ostopäätöstä, hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Aventoursin asiakaspalveluun. 
 
Muutokset 
Reittilentovarauksiin sallitaan muutokset ainoastaan silloin, kun lentolippuja ei ole vielä maksettu eikä kirjoitettu. Aventoursin kautta ostetut reittilentoliput kirjoitetaan heti oston yhteydessä eikä tämän jälkeen päivämäärän tai lennon muuttaminen ole lipun säännöistä johtuen aina mahdollista, vaan muutos käsitellään peruutuksena. Reittilennoilla nimenmuutos käsitellään aina peruutuksena ja uuden lentolipun varaamisena. Hotellivarauksen muutossäännöt vaihtelevat hotellista riippuen. Ota yhteyttä Aventoursiin muutos- ja peruutustapauksissa. 
 
Peruutukset 
Aventours noudattaa Yleisistä matkapakettiehdoista poiketen (YVE 4,5 ja 8) seuraavia peruutusehtoja: 
Reittilennoilla noudatetaan peruutustapauksessa aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksusääntöjä. Takaisinmaksu on lähes kaikkien lentolipputyyppien osalta joko hyvin rajoitettua tai mahdotonta peruutuksen syystä riippumatta. Jos lentolippu on jo kirjoitettu, peritään matkustajalta aina lentoyhtiöiden Aventoursilta perimät kulut sekä toimistokuluina 100 €/henkilö. Käyttämättä jääneitä palveluita ei hyvitetä. 

Hotellivarauksen muutos- ja peruutusehdot vaihtelevat hotellista ja majoituksen ajankohdasta riippuen. Peruutus- ja muutosehdot ovat lähes poikkeuksetta erityisen tiukkoja. Peruutus- ja muutoskulut vahvistetaan näissä tapauksissa asiakkaalle vasta muutoksen/peruutuksen jälkeen. Mikäli asiakas käyttää varatun ja vahvistetun lento- tai hotellivarauksen vain osittain, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun. 

Mikäli matkalle pääsy estyy puutteellisten asiakirjojen, kuten esim. passin, viisumin tai transit- eli läpikulkuviisumin puuttumisen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta matkan hinnan takaisinmaksuun. Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on matkapakettilain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten matkapakettiehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, Aventoursilla on oikeus periä palveluntuottajan (lentoyhtiö, hotelli tms.) perimät kulut sekä toimistokuluna 100 €/henkilö. Aventours ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. 

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä vakuutusyhtiöön. Huomioithan, että pelkkä lento tai pelkkä hotelli -varauksiin ei sovelleta Yleisiä matkapakettiehtoja. 
 
1.5. Lennot 
Minimi- ja maksimioleskelusäännöt kohteessa vaihtelevat lentoyhtiöittäin ja kohteittain. Maksimioleskelu on yleensä 1 kuukausi. Kaukokohteissa maksimioleskelu 3 kuukautta. Matkanjärjestäjä ei vastaa istumapaikkojen jaosta reittilennoilla, joten emme voi taata asiakkaillemme vierekkäisiä istumapaikkoja koneessa. Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. lentoyhtiön voimassa olevia määräyksiä. Lentoyhtiö voi veloittaa erikseen kirjattavasta matkatavarasta. Lentolippu on käytettävä varauksen mukaisessa järjestyksessä. Mikäli jotain lippuun merkittyä lentoa ei käytetä, peruuntuu varaus muiden lentojen osalta. Lentolippu on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Tietyt lentoyhtiöt tekevät yhteistyötä ja tämän vuoksi lennon voi joskus lentää muukin kuin varauksessa ja lentolipussa ilmoitettu lentoyhtiö (codeshare-lento).  

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Koska Aventoursin reittilentomatkat ovat omatoimimatkoja, sitoutuu matkustaja itse tarvittaessa vahvistamaan uudelleen lentomatkansa ja tarkistamaan mahdolliset aikataulumuutokset matkan aikana. Lisäksi hänen tulee itse huolehtia siitä, että hän saapuu lentokentälle ajoissa lähtöselvitystä varten. 
 
1.6. Lentoyhtiön tekemät muutokset 
Lentoyhtiö saattaa joutua muuttamaan aikatauluja ja reititystä ennen matkaa tai matkan aikana. Mahdollisista ennen matkaa tapahtuvista muutoksista ilmoitamme sähköpostilla, kirjeellä, soittamalla tai tekstiviestillä. Matkustajan velvollisuutena on tarkistaa paluulennon lähtöaika suoraan lentoyhtiöltä mahdollisten aikataulumuutosten varalta. Suosittelemme kansainväliseen lentoon liittyvälle kotimaan lennolle lipputyyppiä, jonka voi tarvittaessa ulkomaan lennon aikataulun muuttumisen tai lennon myöhästymisen takia muuttaa. Virhetilanteissa lentoyhtiö on vastuussa ja asiakkaan tulee olla suoraan yhteydessä ko. lentoyhtiöön, esim. kadonneiden matkatavaroiden osalta. 
 
1.7. Muutokset 
Varaamme oikeuden muuttaa tietoja, järjestelyjä ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Jos matkajärjestelyihin tulee muutoksia matkavarauksen tekemisen jälkeen, ilmoitamme niistä sähköpostilla, kirjeellä, soittamalla tai tekstiviestillä. Matkustajan tulee ilmoittaa Aventoursille, mikäli hänen yhteystietonsa muuttuvat varauksen teon jälkeen. 
 
1.8. Passi ja viisumi 
Matkustajan on itse huolehdittava matkalla tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistus). Matkustaja vastaa myös itse niiden kustannuksista. EU-maissa 1.3.1999 jälkeen myönnettyä henkilökorttia voidaan käyttää passin sijaan matkustusasiakirjana tietyissä maissa. Tarkista tarkemmat tiedot Poliisin internetsivuilta www.poliisi.fi (Henkilökortti > Henkilökortti matkustusasiakirjana). Kela-kortti tai ajokortti eivät ole riittäviä matkustusasiakirjoja. EU:n ulkopuolelle matkustettaessa passi on välttämätön. Muiden maiden kansalaisia pyydetään tarkistamaan passi- ja viisumivaatimukset kohdemaan lähetystöstä hyvissä ajoin ennen matkaa. Aventours ei vastaa mahdollisista matkustajalle aiheutuvista vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Viisumi/turistikortti tarvitaan mm. seuraaviin maihin: USA (pakollinen sähköinen ESTA-maahantulolomake), Kiina, Kuuba, Australia, Intia. 

Yhdysvaltojen viranomaisten vaatimien turvamääräysten mukaan matkustajan on toimitettava suoraan lentoyhtiölle ennen lähtöä seuraavat tiedot: nimi ja sukupuoli (kuten ne ovat passissa), syntymäaika, kansallisuus, passin numero ja voimassaoloaika sekä myöntämispaikka, osoitetiedot kotimaassa ja osoitetiedot Yhdysvalloissa ensimmäisenä yönä. Useimmat lentoyhtiöt toivovat, että matkustajat ilmoittavat tiedot lentoyhtiön internetsivujen kautta. 
 
1.9. Opaspalvelut 
Aventoursin lento + hotelli matkat ovat omatoimimatkoja ilman opaspalveluja. Mikäli kohteessa on Aventoursin palveluita kuten opaspalvelut ja/tai retkiä ovat ne asiakkaan käytettävissä/ ostettavissa. 
 
1.10. Rokotukset ja terveys 
Kohdemaahan tarvittavat rokotukset ja mahdolliset rokotustodistukset tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Terveydenhoitoalan ammattilaisilta saa neuvoja siitä millaisia rokotuksia matkalle on suositeltava ottaa. Matkanjärjestäjä ei ole vastuullinen ilmoittamaan matkakohteista pysyvästi tai ajoittain saatavista sairauksista. Lisätietoa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta (Rokottaminen > Matkailijan terveysopas). 
 
1.11. Matkavakuutus 
Matkavakuutus ei sisälly matkan hintaan. 
 
1.12. Turvallisuus 
Ulkomailla matkustajien turvallisuudesta vastaavat ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Ulkoasiainministeriön edustustojen eri maiden yhteystiedot sekä ajankohtaiset matkustustiedotteet löytyvät ulkoasianministeriön internetsivuilta www.formin.fi. 
 
1.13. Matkustusilmoitus 
Matkustaja voi halutessaan ilmoittaa ulkoministeriölle matka- ja yhteystietonsa. 
•  Ilmoitus internetissä
•  Ilmoitus tekstiviestillä
 
1.14. Asiakaspalautteet 
Matkaa koskevat huomautukset on tehtävä mahdollisuuksien mukaan jo kohteessa Aventoursin paikalliselle yhteistyökumppanille, Aventoursin asiakaspalveluun aukioloaikojen puitteessa tai esimerkiksi hotellille, jotta asiaan saataisiin tyydyttävä ratkaisu jo matkakohteessa. Reklamaatiot tulee lähettää aina kirjallisesti Aventoursille kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä osoitteeseen: 

Aventours  
Asiakaspalautteet 
Äyritie 12 A, 01510 Vantaa
tai sähköpostitse osoitteeseen myynti@aventours.fi 
 
 
2. Pelkät lennot reittilennoilla 
Pelkkä lento ei muodosta valmismatkalain tarkoittamaa valmismatkaa eikä siihen sovelleta Yleisiä matkapakettiehtoja, mutta siihen sovelletaan Montrealin yleissopimusta sekä yleistä ilmakuljetusoikeudellista lainsäädäntöä ja kuljettavan lentoyhtiön ohjeita ja määräyksiä. 
 
2.1. Matkan varaaminen ja sopimuksen syntyminen 
Matkustajan vastuulla on tarkistaa varaustietojen oikeellisuus. Erityisen tärkeää on, että nimitiedot ovat passiin painetussa muodossa. Jos matkustajan saamassa varausvahvistuksessa olevissa tiedoissa on virheitä, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Aventoursiin. Matkustajan tulee myös ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään, mikäli varausprosessi internetistä varattaessa keskeytyy. Mikäli matkan varaaja antaa nimet tai muut tiedot virheellisesti, Aventours ei vastaa mahdollisista seurauksista. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä maksu on maksettu. Suorittamalla maksun matkustaja hyväksyy samalla nämä erityisehdot. 
 
2.2. Matkan maksaminen 
Matka on maksettava Aventoursille varausvaiheessa. Mikäli matkustaja ei maksa matkanjärjestäjän määräämää maksua määräaikaan mennessä, pidättää Aventours oikeuden peruuttaa varauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta. 
 
2.3. Hinnat 
Reittilennoilla tehtävien matkojen hinnat perustuvat matkan varausvaiheessa voimassa oleviin lentohintoihin, veroihin ja valuuttakursseihin. Mikäli niissä tapahtuu muutoksia ennen lipun/matkadokumentin kirjoitusta, muuttuu vastaavasti myös matkan hinta. Lentolippuihin kirjoitettavat pakolliset verot ja matkustajamaksut sisältyvät hintaan. Asiakkaan tulee itse maksaa käteisellä paikan päällä paikalliselle viranomaiselle lentokenttäverot, mikäli ne on maksettava käteisellä. Lentohinnat perustuvat alimpien varausluokkien hintoihin, jotka ovat voimassa vain rajoitetusti tietyin ennakko-ostoehdoin. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on eritelty hintaan kuuluvaksi varausvahvistuksessa. 
 
Lapsialennukset 
Alle 2-vuotias lapsi lasketaan sylilapsiksi. Sylilapselta veloitetaan lentoyhtiön määräämä sylilapsihinta. Sylilapsi ei ole oikeutettu omaan istumapaikkaan. Aventoursin hinnoissa ei ole eritelty lapsialennuksia vaan ne sisältyvät kokonaishintaan. 
 
2.4. Muutokset ja peruutukset 
Aventours noudattaa lentoyhtiöiden omia peruutus- ja muutosehtoja, jotka eivät yleensä salli mitään muutoksia lipun kirjoittamisen jälkeen. Suurin osa muutoksista käsitellään peruutuksina ja uuden varauksen tekemisenä. Muutoksia koskevat muutoskulut, jotka ovat lentoyhtiökohtaisia ja kuuluvat asiakkaan maksettavaksi. Aventours avustaa muutosten tekemisessä. Mikäli asiakas tarvitsee tarkat lentoyhtiökohtaiset peruutus- ja muutosehdot ennen ostopäätöstä, hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Aventoursin asiakaspalveluun. Lentoliput, joissa on kaksi erillistä varausnumeroa, ovat kaksi yhdensuuntaista lentoa. Yhdensuuntaiset lennot käsitellään aina erillisinä matkoina. Pelkkien lentojen ollessa kyseessä, Aventours ei ole vastuussa erillisten matkojen hyvityksestä, jos kyseessä on aikataulumuutos, myöhästyminen tai peruutus. 
 
Muutokset 
Reittilentovarauksiin sallitaan muutokset ainoastaan silloin, kun lentolippuja ei ole vielä maksettu eikä kirjoitettu. Aventoursin kautta ostetut reittilentoliput kirjoitetaan heti oston yhteydessä eikä tämän jälkeen päivämäärän tai lennon muuttaminen ole lipun säännöistä johtuen aina mahdollista, vaan muutos käsitellään peruutuksena. Reittilennoilla nimenmuutos käsitellään aina peruutuksena ja uuden lentolipun varaamisena. Hotellivarauksen muutossäännöt vaihtelevat hotellista riippuen. Ota yhteyttä Aventoursiin muutos- ja peruutustapauksissa. 
 
Peruutukset 
Aventours noudattaa Yleisistä matkapakettiehdoista poiketen (YVE 4,5 ja 8) seuraavia peruutusehtoja: 
Reittilennoilla noudatetaan peruutustapauksessa aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksusääntöjä. Takaisinmaksu on lähes kaikkien lentolipputyyppien osalta joko hyvin rajoitettua tai mahdotonta peruutuksen syystä riippumatta. Jos lentolippu on jo kirjoitettu, peritään matkustajalta aina lentoyhtiöiden Aventoursilta perimät kulut sekä toimistokuluina 100 €/henkilö. Käyttämättä jääneitä palveluita ei hyvitetä. 

Hotellivarauksen muutos- ja peruutusehdot vaihtelevat hotellista ja majoituksen ajankohdasta riippuen. Peruutus- ja muutosehdot ovat lähes poikkeuksetta erityisen tiukkoja. Peruutus- ja muutoskulut vahvistetaan näissä tapauksissa asiakkaalle vasta muutoksen/peruutuksen jälkeen. Mikäli asiakas käyttää varatun ja vahvistetun lento- tai hotellivarauksen vain osittain, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun. 

Mikäli matkalle pääsy estyy puutteellisten asiakirjojen, kuten esim. passin, viisumin tai transit- eli läpikulkuviisumin puuttumisen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta matkan hinnan takaisinmaksuun. Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, Aventoursilla on oikeus periä palveluntuottajan (lentoyhtiö, hotelli tms.) perimät kulut sekä toimistokuluna 100 €/henkilö. Aventours ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. Äkillinen matkalle lähdön este on ilmoitettava välittömästi Aventoursille. 

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Huomioithan, että pelkkä lento tai pelkkä hotelli -varauksiin ei sovelleta Yleisiä valmismatkaehtoja. 
 
2.5. Lennot 
Minimi- ja maksimioleskelusäännöt kohteessa vaihtelevat lentoyhtiöittäin.  Matkanjärjestäjä ei vastaa istumapaikkojen jaosta reittilennoilla, joten emme voi taata asiakkaillemme vierekkäisiä istumapaikkoja koneessa. Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. lentoyhtiön voimassa olevia määräyksiä. Lentoyhtiö voi veloittaa erikseen kirjattavasta matkatavarasta. Lentolippu on käytettävä varauksen mukaisessa järjestyksessä. Mikäli jotain lippuun merkittyä lentoa ei käytetä, peruuntuu varaus muiden lentojen osalta. Lentolippu on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Lennon voi operoida jokin muu kuin lennon myynyt lentoyhtiö. Usein lennon operoiva yhtiö mainitaan erikseen lentolipussa, mutta joissain tapauksissa lennon operoiva lentoyhtiö voi ilman erillistä ilmoitusta olla myös jokin muu kuin lennon myynyt lentoyhtiö, vaikka asiaa ei erikseen lentolipussa ilmoiteta. Tarkemmista säännöistä ja matkatavararajoituksista saa lisätietoja Aventoursin asiakaspalvelusta tai ko. lentoyhtiön internetsivuilta. 

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Koska Aventoursin reittilentomatkat ovat omatoimimatkoja, sitoutuu matkustaja itse tarvittaessa vahvistamaan uudelleen lentomatkansa ja tarkistamaan mahdolliset aikataulumuutokset matkan aikana. Lisäksi hänen tulee itse huolehtia siitä, että hän saapuu lentokentälle ajoissa lähtöselvitystä varten. 
 
2.6. Lentoyhtiön tekemät muutokset 
Lentoyhtiö saattaa joutua muuttamaan aikatauluja ja reititystä ennen matkaa tai matkan aikana. Mahdollisista ennen matkaa tapahtuvista muutoksista ilmoitamme sähköpostilla, kirjeellä, soittamalla tai tekstiviestillä. Matkustajan velvollisuutena on tarkistaa paluulennon lähtöaika suoraan lentoyhtiöltä mahdollisten aikataulumuutosten varalta. Suosittelemme kansainväliseen lentoon liittyvälle kotimaan lennolle lipputyyppiä, jonka voi tarvittaessa ulkomaan lennon aikataulun muuttumisen tai lennon myöhästymisen takia muuttaa. Virhetilanteissa lentoyhtiö on vastuussa ja asiakkaan tulee olla suoraan yhteydessä ko. lentoyhtiöön, esim. kadonneiden matkatavaroiden osalta. 
 
2.7. Muutokset 
Varaamme oikeuden muuttaa tietoja, järjestelyjä ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Jos matkajärjestelyihin tulee muutoksia matkavarauksen tekemisen jälkeen, ilmoitamme niistä sähköpostilla, kirjeellä, soittamalla tai tekstiviestillä. Matkustajan tulee ilmoittaa Aventoursille, mikäli hänen yhteystietonsa muuttuvat varauksen teon jälkeen. 
 
2.8. Passi ja viisumi 
Matkustajan on itse huolehdittava matkalla tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistus). Matkustaja vastaa myös itse niiden kustannuksista. EU-maissa 1.3.1999 jälkeen myönnettyä henkilökorttia voidaan käyttää passin sijaan matkustusasiakirjana tietyissä maissa. Tarkista tarkemmat tiedot Poliisin internetsivuilta www.poliisi.fi  (Henkilökortti > Henkilökortti matkustusasiakirjana). Kela-kortti tai ajokortti eivät ole riittäviä matkustusasiakirjoja. EU:n ulkopuolelle matkustettaessa passi on välttämätön. Muiden maiden kansalaisia pyydetään tarkistamaan passi- ja viisumivaatimukset kohdemaan lähetystöstä hyvissä ajoin ennen matkaa. Aventours ei vastaa mahdollisista matkustajalle aiheutuvista vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Viisumi/turistikortti tarvitaan mm. seuraaviin maihin: USA (pakollinen sähköinen ESTA-maahantulolomake), Kiina, Kuuba, Australia, Intia. 

Yhdysvaltojen viranomaisten vaatimien tiukennettujen turvamääräysten mukaan matkustajan on toimitettava lentoyhtiölle seuraavat tiedot: nimi ja sukupuoli (kuten ne ovat passissa), syntymäaika, kansallisuus, passin numero ja voimassaoloaika sekä myöntämispaikka, osoitetiedot kotimaassa ja osoitetiedot Yhdysvalloissa ensimmäisenä yönä. Useimmat lentoyhtiöt toivovat, että matkustajat ilmoittavat tiedot lentoyhtiön internetsivujen kautta. 
 
2.9. Rokotukset ja terveys 
Kohdemaahan tarvittavat rokotukset ja mahdolliset rokotustodistukset tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Terveydenhoitoalan ammattilaisilta saa neuvoja siitä millaisia rokotuksia matkalle on suositeltava ottaa. Matkanjärjestäjä ei ole vastuullinen ilmoittamaan matkakohteista pysyvästi tai ajoittain saatavista sairauksista. Lisätietoa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta www.thl.fi (Rokottaminen > Matkailijan terveysopas). 
 
2.10. Matkavakuutus 
Matkavakuutus ei sisälly matkan hintaan. 
 
2.11. Turvallisuus 
Ulkomailla matkustajien turvallisuudesta vastaavat ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Ulkoasiainministeriön edustustojen eri maiden yhteystiedot sekä ajankohtaiset matkustustiedotteet löytyvät ulkoasianministeriön internetsivuilta www.formin.fi. 
 
2.12. Matkustusilmoitus 
Matkustaja voi halutessaan ilmoittaa ulkoministeriölle matka- ja yhteystietonsa. 
•  Ilmoitus internetissä
•  Ilmoitus tekstiviestillä
 
2.13. Asiakaspalautteet 
Lentomatkaa koskevat huomautukset on tehtävä kuljettavalle lentoyhtiölle mahdollisimman nopeasti virheen ilmaannuttua. Mikäli ongelma ei selviä lentoyhtiön edustajan kanssa, voi matkustaja ottaa yhteyttä Aventoursiin. 

Aventours  
Asiakaspalautteet 
Äyritie 12 A, 01510 Vantaa
tai sähköpostitse osoitteeseen myynti@aventours.fi 
 
 
3. Pelkkä hotelli 
3.1. Matkan varaaminen ja sopimuksen syntyminen 
Matkustajan vastuulla on tarkistaa varaustietojen oikeellisuus. Erityisen tärkeää on, että nimitiedot ovat passiin painetussa muodossa. Jos matkustajan saamassa varausvahvistuksessa olevissa tiedoissa on virheitä, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Aventoursiin. Matkustajan tulee myös ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään, mikäli varausprosessi internetistä varattaessa keskeytyy. Mikäli matkan varaaja antaa nimet tai muut tiedot virheellisesti, Aventours ei vastaa mahdollisista seurauksista. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä maksu on maksettu. Suorittamalla maksun matkustaja hyväksyy samalla nämä erityisehdot. 
 
3.2. Matkan maksaminen 
Matka on maksettava Aventoursille heti varausvaiheessa. Mikäli matkustaja ei maksa matkanjärjestäjän määräämää maksua määräaikaan mennessä, pidättää Aventours oikeuden peruuttaa varauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta.  
 
3.3. Hinnat 
Matkan hintaan sisältyvät varausvahvistuksessa tai matkalipussa vahvistetut palvelut. Lisäksi joissakin kohteissa maksettavaksi tulee kaupunkivero, minkä asiakas maksaa paikan päällä hotellissa. Muut palvelut, kuten lentokenttäkuljetukset, eivät sisälly matkan hintaan. Suosittelemme tarkistamaa jatkoyhteydet ja varaamaan mahdollisen lisämajoituksen jo hyvissä ajoin ennen matkaa, sillä kaikkiin kohteisiin ei välttämättä ole jatkoyhteyttä saman päivän aikana. Useimmissa hotelleissa voi varata yhden hengen huoneen lisämaksua vastaan. Mies- tai naispaikkoja yksinmatkustaville ei voi varata Aventoursin kautta. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. 
 
Lapsi- ja lisävuodealennukset 
Hotellien myöntämät lisävuode- ja lapsialennukset vaihtelevat kohteittain ja hotelleittain. Jotta alennus voidaan myöntää, tulee huoneen/huoneiston kaikki normaalit vuoteet olla täynnä ja kaikki niihin majoittuvat matkustajat maksaneet aikuisen täyden hinnan. Lisävuoteelle majoittuville myönnetään tällöin lisävuodealennus, joka lasketaan normaalihintaisesta matkasta. Aventoursin hinnoissa ei ole eritelty alennuksia vaan ne sisältyvät kokonaishintaan.  
 
3.4. Asiakkaan tekemät muutokset ja peruutukset 
Pelkkä hotelli varauksissa ei ole muutosoikeutta. Peruutuskulut 100 €/henkilö sekä hotellin erikseen ilmoittamat peruutuskulut.  
Mikäli asiakas käyttää varatun ja vahvistetun hotellivarauksen vain osittain tai jättää täysin käyttämättä, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun. 
Mikäli matkalle pääsy estyy puutteellisten asiakirjojen, kuten esim. passin, viisumin tai transit- eli läpikulkuviisumin puuttumisen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta matkan hinnan takaisinmaksuun. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Huomioithan, että pelkkä hotelli -varauksiin ei sovelleta Yleisiä matkapakettiehtoja. 
 
3.5. Yleistä tietoa hotellivarauksesta 
Varattaessa yksittäistä hotellia, toimii Aventours yhteistyössä hotellikumppanin kanssa. Aventours  luovuttaa näissä varauksissa asiakkaan nimi- ja henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä varauksen tekoon, yhteistyökumppanille. 

Kansainvälisten hotellisääntöjen mukaan hotellihuoneen saa käyttöönsä aikaisintaan klo 14 tulopäivänä ja se tulee luovuttaa viimeistään klo 12 lähtöpäivänä. Sisäänkirjautuminen tulee tehdä tulopäivänä klo 18 mennessä. Mikäli saapuminen hotellille on vasta klo 18 jälkeen, tulee asiasta ilmoittaa joko etukäteen hotellille tai Aventoursille varausvaiheessa. Useimmissa hotelleissa on säilytystila, jossa voi säilyttää matkatavaroita ennen sisäänkirjautumista tai huoneenluovutuksen jälkeen. Useat hotellit edellyttävät luottokortin tai käteissumman takuumaksuksi sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

Hotelliluokitukset vaihtelevat maittain, sillä maailmassa ei ole yhtä kansainvälistä tähtiluokitusjärjestelmää. Tähtiluokitus kertoo hotellin varuste- ja palvelutasosta ja noudattaa kohdemaan standardeja. Sen vuoksi eri maiden luokituksia on vaikeaa verrata keskenään. Samassa hotellissa voi olla myös eri kokoisia, eri näköaloin varustettuja ja eri tyylillä sisustettuja huoneita. Hinnat vaihtelevat eri ajankohtina eikä ole suoraan verrannollinen itse hotellin tasoon tai luokitukseen. 
Suosittelemme tarkistamaan hotellitiedot ja kuvaukset huolellisesti. 
 
3.6. Muutokset 
Varaamme oikeuden muuttaa tietoja, järjestelyjä ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä. Jos matkajärjestelyihin tulee muutoksia matkavarauksen tekemisen jälkeen, ilmoitamme niistä sähköpostilla, kirjeellä, soittamalla tai tekstiviestillä. Matkustajan tulee ilmoittaa Aventoursille, mikäli hänen yhteystietonsa muuttuvat varauksen teon jälkeen. 
 
3.7. Passi ja viisumi 
Matkustajan on itse huolehdittava matkalla tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistus). Matkustaja vastaa myös itse niiden kustannuksista. EU-maissa 1.3.1999 jälkeen myönnettyä henkilökorttia voidaan käyttää passin sijaan matkustusasiakirjana tietyissä maissa. Tarkista tarkemmat tiedot Poliisin internetsivuilta www.poliisi.fi (Henkilökortti > Henkilökortti matkustusasiakirjana). Kela-kortti tai ajokortti eivät ole riittäviä matkustusasiakirjoja. EU:n ulkopuolelle matkustettaessa passi on välttämätön. Muiden maiden kansalaisia pyydetään tarkistamaan passi- ja viisumivaatimukset kohdemaan lähetystöstä hyvissä ajoin ennen matkaa. 

Aventours ei vastaa mahdollisista matkustajalle aiheutuvista vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. 
 
3.8. Rokotukset ja terveys 
Kohdemaahan tarvittavat rokotukset ja mahdolliset rokotustodistukset tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Terveydenhoitoalan ammattilaisilta saa neuvoja siitä millaisia rokotuksia matkalle on suositeltava ottaa. Matkanjärjestäjä ei ole vastuullinen ilmoittamaan matkakohteista pysyvästi tai ajoittain saatavista sairauksista. Lisätietoa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta www.thl.fi (Rokottaminen > Matkailijan terveysopas). 
 
3.9. Matkavakuutus 
Matkavakuutus ei sisälly matkan hintaan. 
 
3.10. Turvallisuus 
Ulkomailla matkustajien turvallisuudesta vastaavat ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Ulkoasiainministeriön edustustojen eri maiden yhteystiedot sekä ajankohtaiset matkustustiedotteet löytyvät ulkoasianministeriön internetsivuilta www.formin.fi. 
 
3.11. Matkustusilmoitus 
Matkustaja voi halutessaan ilmoittaa ulkoministeriölle matka- ja yhteystietonsa. 
Ilmoitus internetissä
Ilmoitus tekstiviestillä
 
3.12. Asiakaspalautteet 
Hotellia koskevat reklamaatiot on tehtävä jo kohteessa suoraan hotellille tai Aventoursin paikalliselle yhteistyökumppanille, jotta asiaan saataisiin tyydyttävä ratkaisu jo matkakohteessa. Reklamaatiot tulee lähettää aina kirjallisesti Aventoursille kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä osoitteeseen: 

Aventours 
Asiakaspalautteet 
Äyritie 12 A, 01510 Vantaa
tai sähköpostitse osoitteeseen myynti@aventours.fi  

 
 

Följ oss på sociala medier 
Klarna Visa MasterCard Trustly
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 
© Detur 2023